รายละเอียด

การบริหารงานอุตสาหกรรม / Industrial Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE903 คอบ.อส.2(5ปี) ตาก
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารงานอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การบริหารงานอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน