รายละเอียด

จุลชีววิทยาทั่วไป / Microbiology

  • 1 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จุลชีววิทยาทั่วไป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Microbiology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - จุลชีววิทยาทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน