รายละเอียด

คณิตศาสตร์พื้นฐานสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Mathematical Foundations for Computer Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์พื้นฐานสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematical Foundations for Computer Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - คณิตศาสตร์พื้นฐานสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน