รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer Programming

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

รหัส: bt05si4

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน