รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 4 / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) Section 4

สอนโดย รศ.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์

รายละเอียดการเข้าห้องเรียนออนไลน์ได้ทางช่องทางต่างๆต่อไปนี้

1) รหัส m1r9unr นำไปกรอกในระบบ MS Teams เลือก CM_GEBLC/Sec_4/ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

เบอร์โทรติดต่อ รศ.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์  โทร. 06 3592 6359

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 4

อาจารย์ผู้สอน