รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ / Activities for Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชากิจกรรมสุขภาพใน sec 1 เข้าร่วมกลุ่มเรียนโดยใช้ code "wire109"

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน