รายละเอียด

สัมมนาทางการจัดการ / Seminar of Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA214
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาทางการจัดการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar of Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - สัมมนาทางการจัดการ

อาจารย์ผู้สอน