รายละเอียด

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / Management Information Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS802
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Management Information Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ พร้อมชี้แจงข้อตกลงในการเรียนการสอน
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น และแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

กิจกรรม : ชี้แจงจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน
-อบรมคุณธรรมจริยธรรม 5 นาที
-บรรยายโดยใช้สื่อการเรียนการสอน Power Point

-บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร
-ระบบสารสนเทศกับการจัดการในองค์กร

กิจกรรม : -บรรยายโดยใช้สื่อการเรียนการสอน Power Point

-ความสำคัญของระบบสารสนเทศต่อการบริหารและการจัดการ
กิจกรรม : อบรมคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับพื้นฐานความ สำเร็จในการดำรงชีวิตประจำวัน 5 นาที
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ
2. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
3. ใช้สื่อการเรียนการสอนPower Point

-เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
กิจกรรม : อบรมคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับพื้นฐานความ สำเร็จในการดำรงชีวิตประจำวัน 5 นาที
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ
2. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
3. ใช้สื่อการเรียนการสอนPower Point

บทที่2 การจัดการระบบสารสนเทศ
-ทรัพยากรการบริหารกับการจัดระบบสารสนเทศ


กิจกรรม : -อบรมคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับเพื่อน 5 นาที
1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ Power point
3. ทำแบบฝึกหัด

-การวางแผนงานบริหารระบบสารสนเทศ
-โครงสร้างและภาระหน้าที่ของระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : -อบรมคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับเพื่อน 5 นาที
1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ Power point
3. ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 3 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

- กลยุทธ์ด้านระบบสารสนเทศ
- กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลยุทธ์ด้านการบริหารสารสนเทศ

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

บทที่ 4 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-ระบบสารสนเทศด้านการตลาด

กิจกรรม : -อบรมคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับปัจจัยที่ให้การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 5 นาที
- บรรยายเนื้อหาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อPower Point
- ทำแบบฝึกหัด

-ระบบสารสนเทศด้านบัญชี
-ระบบสารสนเทศด้านการเงิน

กิจกรรม : -อบรมคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับปัจจัยที่ให้การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 5 นาที
- บรรยายเนื้อหาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อPower Point
- ทำแบบฝึกหัด

ระบบสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในองค์กร
-การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
-บทบาทของระบบสารสนเทศที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อPower Point
- ทำแบบฝึกหัด

ขั้นตอนการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและฟังชั่นของระบบ

กิจกรรม : -อบรมคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับการดำรงตนให้มีความเจริญก้าวหน้า 5 นาที
- บรรยายเนื้อหาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อPower Point
- ทำแบบฝึกหัด
- บรรยายเนื้อหาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อPower Point
- ทำแบบฝึกหัด

- การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยระบบ
-การออกแบบการทำงานของระบบ

กิจกรรม : -อบรมคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับการดำรงตนให้มีความเจริญก้าวหน้า 5 นาที
- บรรยายเนื้อหาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อPower Point
- ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 5 ระบบสารสนเทศกับการปรับปรุงการทำงานในองค์กร
-สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับปรุงการทำงาน
-ลักษณะของการปรับปรุงการทำงาน
-ผลของการปรับปรุงการทำงาน

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อPower Point
- ทำแบบฝึกหัด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
- องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสารข้อมูล
- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับสื่อสารข้อมูล
- การส่งสัญญาณข้อมูล

กิจกรรม : 1. การสอนฝึกปฏิบัติการ
2. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
3. ใช้สื่อ Power point - ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 6 เครือข่าย(Networks)และกฎหมายทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- ประเภทของเครือข่าย
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
-พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม : -อบรมคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องละเว้นในการดำรงชีวิต 5 นาที
- บรรยายเนื้อหาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อPower Point
- ทำแบบฝึกหัด

อาจารย์ผู้สอน