รายละเอียด

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / International Business Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA209
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : International Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

แนะนำรายวิชา เนื้อหาและวิธีการสอน
กิจกรรม : บรรยาย

บทที่ 1 ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
• ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ
• วิวัฒนาการของธุรกิจระหว่างประเทศ
• ธุรกิจระหว่างประเทศตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
• การเจริญเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศ
• การเปลี่ยนแปลงในองค์กร
• องค์ประกอบของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
• ปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
• การตั้งวัตถุประสงค์ในการเป็นธุรกิจระหว่างประเทศ
• รูปแบบของธุรกิจระหว่างประเทศ


กิจกรรม : บรรยาย และกรณีศึกษา

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
• แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
• ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรม : บรรยาย และกรณีศึกษา

บทที่ 3 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ
• สภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรม
• สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองและกฎหมาย
• การวัดสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อพิจารณาศักยภาพของการแข่งขัน
• สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี

กิจกรรม : บรรยาย และกรณีศึกษา

บทที่ 4 การบังคับและการควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศ
• การบังคับควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศของรัฐบาล
• รูปแบบของการควบคุมธุรกิจ
• อุปสรรคที่ไม่ใช่พิกัดภาษีศุลกากร
• ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
• หลักการกระจาย
• ดัชนีการค้า
• การทดแทนการนำเข้ากับการส่งเสริมการส่งออก

กิจกรรม : บรรยาย และกรณีศึกษา

บทที่ 5 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
• รูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
• ประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
• ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
• การสร้างการค้า
• การสูญเสียอธิปไตยของชาติ
• การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
• การรวมกลุ่มในสหภาพยุโรป

กิจกรรม : บรรยาย และกรณีศึกษา

บทที่ 6 ระบบการเงินและเศรษฐกิจ และสนธิสัญญาการค้าต่างประเทศ
• ระบบการเงินระหว่างประเทศ
• ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
• ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
• การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน
• ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศ

กิจกรรม : บรรยาย และกรณีศึกษา

บทที่ 7 การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ
• ตลาดปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ
• อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
• ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเงินตรา
• ข้อจำกัดด้านการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
• เงินในระบบการเงินระหว่างประเทศ
• เงินและการแบ่งแยกแรงงานระหว่างประเทศ
• ความไม่มีเสถียรภาพและกลไกการเงิน
• ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

กิจกรรม : บรรยาย และกรณีศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 8 การลงทุนระหว่างประเทศ
• ความหมายของการลงทุนระหว่างประเทศ
• ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าและการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต
• ความสัมพันธ์ของการค้าและการลงทุน
• แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุม
• วัตถุประสงค์ในการลงทุนระหว่างประเทศ
• ประเภทของการลงทุนระหว่างประเทศโดยตรง
• การตัดสินใจซื้อหรือสร้างในการลงทุนระหว่างประเทศ
• ผลกระทบของการลงทุนระหว่างประเทศ
• นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ

กิจกรรม : บรรยาย และกรณีศึกษา

บทที่ 9 การจัดการตลาดระหว่างประเทศ
• การวางแผนเพื่อการตลาดระดับโลก
• การวางแผนสำหรับตลาดในแต่ละประเทศ
• การปรับแผนทางการตลาดระหว่างประเทศให้เข้ากับตลาดแต่ละประเทศ
• การแบ่งงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนการตลาดระหว่างประเทศ
• การประสานแผนปฏิบัตการทางการตลาดของประเทศต่างๆ
• การวิเคราะห์เปรียบเทียบสำหรับการวางแผนการตลาดระหว่างประเทศ
• การประยุกต์ใช้และการจัดการ
• การควบคุมกิจกรรมทางการตลาดระหว่างประเทศ
• การบริหารงบประมาณ
• บริษัทลูกในฐานะที่เป็นศูนย์กำไร
• ระบบข่าวสารเพื่อการควบคุม
• การเลือกส่วนตลาดเป้าหมาย
• การปรับมาตรฐานการดำเนินงานการตลาดระหว่างประเทศ
• การจัดการผลิตภัณฑ์
• ปัจจัยที่กระตุ้นหรือผลักดันให้ธุรกิจหันมาสนใจกับตลาดต่างประเทศ
• จุดกำเนิดของตลาดระหว่างประเทศ
• การได้สิทธิพิเศษ
• ตลาดระบายสินค้า
• แหล่งของข้อมูล

กิจกรรม : บรรยาย และกรณีศึกษา

บทที่ 10 กระบวนการเจรจาตกลงการค้าระหว่างประเทศ
• การเจรจาต่อรอง
• ปัจจัยทางวัฒนธรรม
• ข้อขัดแย้งส่วนบุคคลของผู้เจรจา
• การสิ้นสุดของการเจรจาต่อรอง
• การต่อรองทางโทรศัพท์และบันทึกข้อตกลง

กิจกรรม : บรรยาย และกรณีศึกษา

บทที่ 11 การจัดการการผลิตระหว่างประเทศ
• กลยุทธ์การผลิตระหว่างประเทศ
• วัตถุประสงค์และแนวนโยบายการผลิตระหว่างประเทศ
• การจัดการด้านคุณภาพ
• การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์
• การจัดการสินค้าคงคลังและสายการขนถ่ายสินค้า

กิจกรรม : บรรยาย และกรณีศึกษา

บทที่ 12 การจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก
• ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
• ความหมายของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• แนวโน้มของการใช้ห่วงโซ่อุปทานโลก
• สิ่งท้าทายโลจิสติกส์ระดับโลก
• การจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก

• อนาคตและทิศทางระบบ โลจิสติกส์โลก

กิจกรรม : บรรยาย และกรณีศึกษา

นำเสนอรายงาน
ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย และกรณีศึกษา

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย และกรณีศึกษา

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน