รายละเอียด

หลักการตลาด / Principles of Marketing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 17 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA601
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการตลาด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principles of Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

MTYKY 31

รายวิชา - หลักการตลาด

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของการตลาด
-ความหมายของตลาดและการตลาด
-ความสำคัญของการตลาด
-แนวความคิดการตลาด
-อรรถประโยชน์ทางการตลาด
-ส่วนประสมทางการตลาด

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

บทที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการตลาด
-สภาพแวดล้อมภายนอก
-สภาพแวดล้อมจุลภาค
-สภาพแวดล้อมมหภาค
-สภาพแวดล้อมภายใน
-ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
-ปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือปัจจัยทางการตลาด

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

บทที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการตลาด
-สภาพแวดล้อมภายนอก
-สภาพแวดล้อมจุลภาค
-สภาพแวดล้อมมหภาค
-สภาพแวดล้อมภายใน
-ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
-ปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือปัจจัยทางการตลาด

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

บทที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภค
-ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
-แบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภค
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
-กระบวนการตัดสินใจซื้อ

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

บทที่ 4 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
-การแบ่งส่วนตลาด
-การกำหนดตลาดเป้าหมาย
-การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์


กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

บทที่ 4 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
-การแบ่งส่วนตลาด
-การกำหนดตลาดเป้าหมาย
-การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์
-ความหมายของผลิตภัณฑ์
-องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
-ประเภทของผลิตภัณฑ์
-ส่วนประสมผลิตภัณฑ์
-ตราสินค้า
-ประเภทของตราสินค้า
-ป้ายฉลาก
-การบรรจุภัณฑ์และบาร์โค้ด

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์
-ความหมายของผลิตภัณฑ์
-องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
-ประเภทของผลิตภัณฑ์
-ส่วนประสมผลิตภัณฑ์
-ตราสินค้า
-ประเภทของตราสินค้า
-ป้ายฉลาก
-การบรรจุภัณฑ์และบาร์โค้ด

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : 1.ข้อสอบปรนัย

บทที่ 6 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
-วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
-กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
-กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
-กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

บทที่ 6 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
-วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
-กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
-กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
-กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

บทที่ 7 การกำหนดราคา
-ความหมายและความสำคัญของราคา
-ปัจจัยในการกำหนดราคา
-วิธีการกำหนดราคา
-นโยบายและกลยุทธ์การกำหนดราคา

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

บทที่ 8 การจัดจำหน่าย
-ความหมายของการจัดจำหน่าย
-ช่องทางการจัดจำหน่าย
-โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย
-หน้าที่และประโยชน์ของคนกลาง
-จำนวนระดับช่องทางการจัดจำหน่าย
-ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม
-จำนวนของคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่าย
-การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ทางการตลาด

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

บทที่ 8 การจัดจำหน่าย
-ความหมายของการจัดจำหน่าย
-ช่องทางการจัดจำหน่าย
-โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย
-หน้าที่และประโยชน์ของคนกลาง
-จำนวนระดับช่องทางการจัดจำหน่าย
-ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม
-จำนวนของคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่าย
-การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ทางการตลาด

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

บทที่ 9 การค้าปลีกและการค้าส่ง
-ความหมายของการค้าปลีก
-ประเภทของการค้าปลีก
-ความหมายของการค้าส่ง
-ประเภทของการค้าส่ง


กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

บทที่ 10 การส่งเสริมการตลาด
-ความหมายของการส่งเสริมการตลาด
-กระบวนการการติดต่อสื่อสาร
-ส่วนประสมทางการตลาดแบบผสมผสาน
-กลยุทธ์ของการส่งเสริมการตลาด

กิจกรรม : 1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. ใช้สื่อ Power point

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : 1.ข้อสอบปรนัย

อาจารย์ผู้สอน