รายละเอียด

การพัฒนาโปรแกรมทางฐานข้อมูล / Database Application Software Development

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 19 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS207
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาโปรแกรมทางฐานข้อมูล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Database Application Software Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ยินดีต้อนรับเข้าวิชาการพัฒนาโปรแกรมทางฐานข้อมูล (Database Application Software Development)
สอนโดยอาจารย์นรินทร์  จิวิตัน

SECTION 01 (ภาคพิเศษ)
รหัสเข้า MS Team : utecrbq

SECTION 0/2 (สำหรับจอมทอง)
รหัสเข้า MS Team : rarabhw

รายวิชา - การพัฒนาโปรแกรมทางฐานข้อมูล

แนะนำรายวิชา
และติดตั้งโปรแกรม

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการ

การออกแบบฐานข้อมูล
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการ

การออกแบบฐานข้อมูล
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการ

ทบทวนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการ

ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการ

หลักและวิธีการสร้างระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการ

ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อกับผู้ใช้
ด้วยระบบระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการ

สอบย่อยครั้งที่ 1
การออกแบบฐานข้อมูล

สอบกลางภาค

กิจกรรม : ปฏิบัติการ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการ

ข้อดีและอุปสรรคต่าง ๆ ของเครื่องมือ
และผลิตภัณฑ์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูล

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการ

การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการ

การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการ

สอบปฏิบัติครั้งที่ 2
การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน