รายละเอียด

การภาษีอากร 1 / Taxation 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 61 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC124
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การภาษีอากร 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Taxation 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

มาเรียนกัน

รายวิชา - การภาษีอากร 1

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีอากร
- วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร
- ลักษณะของภาษีอากรที่ดี
- โครงสร้างของภาษีอากร
- การจำแนกประเภทภาษี
- ผลกระทบของภาษีอากรโดยทั่วไป
- นโยบายภาษีอากร

กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- แบบฝึกหัด
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

บทที่ 2 เงินได้บุคคลธรรมดา
- บุคคลและภาษี
- เงินได้พึงประเมิน
- การหักค่าใช้จ่าย
- การหักลดหย่อน
- อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
- การหักภาษี ณ ที่จ่าย
- การชำระภาษีโดยการประเมินตนเอง
- การชำระภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน
- การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- แบบฝึกหัด
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

บทที่ 2 เงินได้บุคคลธรรมดา
- บุคคลและภาษี
- เงินได้พึงประเมิน
- การหักค่าใช้จ่าย
- การหักลดหย่อน
- อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
- การหักภาษี ณ ที่จ่าย
- การชำระภาษีโดยการประเมินตนเอง
- การชำระภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน
- การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- แบบฝึกหัด
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ฐานภาษีและอัตราภาษี
- ประเภทการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- วิธีการเสียภาษี

กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- แบบฝึกหัด
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ฐานภาษีและอัตราภาษี
- ประเภทการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- วิธีการเสียภาษี

กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- แบบฝึกหัด
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ลักษณะทั่วไปของภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษี
- การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ฐานภาษี
- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- แบบฝึกหัด
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

บทที่ 5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- การชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- แบบฝึกหัด
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

บทที่ 5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- การชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- แบบฝึกหัด
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
- การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
- กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
- กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ฐานภาษี
- อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
- การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
- การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ
- การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
- การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
- เอกสารหลักฐานและประเภทบัญชีที่ต้องจัดทำ

กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- แบบฝึกหัด
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

บทที่ 7 อากรแสตมป์
- ความหมายของอากรแสตมป์
- ผู้มีหน่าที่เสียอากรแสตมป์
- การยกเว้นอากรแสตมป์
- ใบรับ
- ใบรับที่ต้องปิดอากรแสตมป์
- วิธีการเสียอากรแสตมป์
- ตราสารที่เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
- อัตราอากรแสตมป์
- บทลงโทษ

กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- แบบฝึกหัด
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

บทที่ 8 ภาษีป้าย
- ความหมายคำว่าภาษีป้าย
- ป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษี
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
- อัตราภาษีป้าย
- วิธีการเสียภาษีป้าย
- การประเมินและชำระภาษี

กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- แบบฝึกหัด
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

บทที่ 9 ภาษีศุลกากร
- จุดมุ่งหมายและภาระภาษี
- การจัดเก็บภาษีศุลกากร
- อัตราภาษีศุลกากร
- พิกัดอัตราศุลกากร

กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- แบบฝึกหัด
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

บทที่ 10 ภาษีสรรพสามิต
- วัตถุประสงค์และภาระภาษี
- สินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
- การจัดเก็บภาษี
- การจดทะเบียน
- การยื่นแบบรายการ

กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- แบบฝึกหัด
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

บทที่ 11 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- นิยามของภาษีที่ดินใหม่
- องค์ประกอบภาษีที่ดินใหม่
- ประเมินการเสียภาษี
- วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีที่ดินใหม่
- ใครจำเป็นต้องจ่ายภาษีที่ดินใหม่
- วิธีการลดหย่อนภาษีที่ดินใหม่

กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- แบบฝึกหัด
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

นำเสนอรายงาน
กิจกรรม : กิจกรรม
- บรรยาย ถาม-ตอบ
- ค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
สื่อที่ใช้
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน