รายละเอียด

การจัดการเชิงกลยุทธ์ / Strategic Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 88 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA207
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการเชิงกลยุทธ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Strategic Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการเชิงกลยุทธ์

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
- ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะการจัดการเชิงกลยุทธ์
- ตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์
- ปัจจัยที่ทำให้การจัดการเชิงกลยุทธ์ประสบผลสำเร็จ

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมระดมความคิดในหัวข้อ....
- แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
- ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะการจัดการเชิงกลยุทธ์
- ตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์
- ปัจจัยที่ทำให้การจัดการเชิงกลยุทธ์ประสบผลสำเร็จ

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมระดมความคิดในหัวข้อ....
- แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 2 การกลั่นกรองสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
- การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกธุรกิจ
- การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในธุรกิจ
- การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมระดมความคิดในหัวข้อ SWOT Analysis / Value Chain / 7s / Balance Scorecard / TOWS Matrix
- มอบหมายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยใช้วิธีCollaborative Team Learning

บทที่ 2 การกลั่นกรองสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
- การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกธุรกิจ
- การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในธุรกิจ
- การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมระดมความคิดในหัวข้อ SWOT Analysis / Value Chain / 7s / Balance Scorecard / TOWS Matrix
- มอบหมายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยใช้วิธีCollaborative Team Learning

นำเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา
กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint


บทที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทและธุรกิจ
- แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัท
- กลยุทธ์ระดับบริษัท
- แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
- กลยุทธ์ระดับธุรกิจ

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมระดมความคิดในหัวข้อ BCG Matrix

บทที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทและธุรกิจ
- แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัท
- กลยุทธ์ระดับบริษัท
- แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
- กลยุทธ์ระดับธุรกิจ

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมระดมความคิดในหัวข้อ BCG Matrix

บทที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
- งานระดับหน้าที่ในองค์การธุรกิจ
- กลยุทธ์ระดับหน้าที่ในองค์การธุรกิจ

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom และ Demonstrate

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 5 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
- บทบาทของโครงสร้างองค์การกับกรนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
- ขั้นตอนการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการจัดทำแผนปฏิบัติการ
- ภาวะผู้นำและการสร้างวัฒนธรรมองค์การ

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมระดมความคิดในหัวข้อ....
- แบบฝึกหัดท้ายบท
- บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์วัดบ้านนาซาวสามัคคี ตำบลนาซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ศึกษาดูงานสถานประกอบการในจังหวัดน่าน
กิจกรรม : - การสอนแบบ Active Learning โดยวิธี Laboratory เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง

12 หน่วยที่ 6 การควบคุมกลยุทธ์
- แนวคิดการควบคุมกลยุทธ์
- การควบคุมในแต่ละระดับของกลยุทธ์

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom และ Demonstrate

หน่วยที่ 7 การจัดการกลยุทธ์เฉพาะเรื่อง
- การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- กาจัดการองค์การที่ไม่มุ่งกำไร

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom และ Demonstrate

หน่วยที่ 7 การจัดการกลยุทธ์เฉพาะเรื่อง
- การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- กาจัดการองค์การที่ไม่มุ่งกำไร

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom และ Demonstrate

หน่วยที่ 8 กลยุทธ์เพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
- แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
- กลยุทธ์พื้นฐานกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
- กลยุทธ์ระดับหน้าที่กับความสามารถทางการแข่งขัน

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- มอบหมายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยใช้วิธีCollaborative Team Learning

หน่วยที่ 8 กลยุทธ์เพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
- แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
- กลยุทธ์พื้นฐานกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
- กลยุทธ์ระดับหน้าที่กับความสามารถทางการแข่งขัน

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- มอบหมายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยใช้วิธีCollaborative Team Learning

หน่วยที่ 9 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์


กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- มอบหมายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยใช้วิธีCollaborative Team Learning

อาจารย์ผู้สอน