รายละเอียด

การค้าในภูมิภาคอาเซียน / ASEAN Trade

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA401
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การค้าในภูมิภาคอาเซียน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ASEAN Trade
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การค้าในภูมิภาคอาเซียน

ประชาคมอาเซียน
ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน\
โครงสร้างความร่วมมือประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน

กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

กำเนิดอาเซียน
AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กำเนิดเขตการค้าเสรีอาเซียน
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของเซียน
สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

กว่าจะมาเป็นอาเซียน
ความพยายามในระดับภูมิภาคก่อนอาเซียน
มรดกแห่งยุคอาณานิคม
สงครามเย็นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สงครามอินโดจีนครั้งที่ 2 (2504-2518)
องค์การสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การประชุมสุดยอดครั้งแรก

กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

ทศวรรษแห่งความขัดแย้งและการรวมตัว
ความขัดแย้งระหว่างสหภาพโซเวียตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
การขยายอิทธิพลของเวียดนาม
สงครามกลางเมืองในกัมพูชา
อาเซียนกับปัญหากัมพูชา

กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

การประชุมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงของเอเซียและแปซิฟิก
ความร่วมมือในกรอบ “การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก”
กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กำเนิดเขตการค้าเสรีอาเซียน
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของอาเซียน
สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม
กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

กฎบัตรอาเซียน
กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

อาเซียนในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
ความมั่นคงทางการเมืองในภูมิภาค
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในอาเซียน
ความร่วมมือด้านสังคม
ทิศทางในอนาคต


กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

สถานการณ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียน
ทิศทางของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศอาเซียน
Inward FDI
ทิศทางของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศอาเซียน
Outward FDI

กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

สถานการณ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียน
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่สำคัญของประเทศอาเซียน
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศกัมพูชา
ประเทศลาว
ประเทศเมียนมาร์
ประเทศเวียดนาม

กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
ด้านพลังงาน
กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
ด้านเกษตร
ด้านอาหาร
กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
อุตสาหกรรมยานยนต์
กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การท่องเที่ยว
กิจกรรม : การสอนโดยการบรรยาย และซักถาม โดยการเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
o เอกสารประกอบการสอน
o กระดานไวท์บอร์ด
o Power point presentation
o วีดีทัศน์

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน