รายละเอียด

การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า / Project Management in Electrical Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 10 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE141
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Project Management in Electrical Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาที่จะเข้าเรียนวิชา ENGEE141 วิชาการบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เข้ารหัส gtu4ldd

รายวิชา - การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

 วัตถุประสงค์การเรียนการสอน
• แจ้งเนื้อหาการเรียน
• หน่วยการเรียน
• เอกสารประกอบการเรียน
 แนะนำวิธีการเรียนการสอน
• การมาเรียน/เวลาเรียน
• วิธีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
• การตัดเกรด
 สอนคุณธรรม จริยธรรม
หน่วยเรียนที่ 1 หลักการพื้นฐานการบริหารโครงการ

กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย/ปฏิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย

หน่วยเรียนที่ 1 หลักการพื้นฐานการบริหารโครงการ
หน่วยเรียนที่ 2 การวางแผนโครงการ

กิจกรรม : - Power Point
- VCD
- บรรยาย/ปฎิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

หน่วยเรียนที่ 2 การวางแผนโครงการ
หน่วยเรียนที่ 3 การจัดการการเงินและวิเคราะห์โครงการ

กิจกรรม : - Power Point
- VCD
- บรรยาย/ปฎิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

หน่วยเรียนที่ 3 การจัดการการเงินและวิเคราะห์โครงการ
หน่วยเรียนที่ 4 การตรวจติดตามและประเมินโครงการ

กิจกรรม : - Power Point
- VCD
- บรรยาย/ปฎิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

หน่วยเรียนที่ 4 การตรวจติดตามและประเมินโครงการ
หน่วยเรียนที่ 5 เครื่องมือและกระบวนการบริหารโครงการ

กิจกรรม : - Power Point
- VCD
- บรรยาย/ปฎิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

หน่วยเรียนที่ 5 เครื่องมือและกระบวนการบริหารโครงการ
หน่วยเรียนที่ 6 การทำงานเป็นทีมและการประสานงาน

กิจกรรม : - Power Point
- VCD
- บรรยาย/ปฎิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

ทดสอบครั้งที่ 1
ทบทวน หน่วยเรียนที่ 1 – 6

กิจกรรม : - Power Point
- VCD
- บรรยาย/ปฎิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยเรียนที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์
กิจกรรม : - Power Point
- VCD
- บรรยาย/ปฎิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

หน่วยเรียนที่ 8 กฎหมายและมาตรฐานสำหรับการบริหารด้านโครงการ
กิจกรรม : - Power Point
- VCD
- บรรยาย/ปฎิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

หน่วยเรียนที่ 8 กฎหมายและมาตรฐานสำหรับการบริหารด้านโครงการ
กิจกรรม : - Power Point
- VCD
- บรรยาย/ปฎิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

หน่วยเรียนที่ 9 การบริหารโครงการภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง
กิจกรรม : - Power Point
- VCD
- บรรยาย/ปฎิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

หน่วยเรียนที่ 10 การจัดการเอกสารและจัดทำรายงานโครงการ
กิจกรรม : - Power Point
- VCD
- บรรยาย/ปฎิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

หน่วยเรียนที่ 11 กรณีศึกษาการบริหารโครงการ
กิจกรรม : - Power Point
- VCD
- บรรยาย/ปฎิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

หน่วยเรียนที่ 11 กรณีศึกษาการบริหารโครงการ
กิจกรรม : - Power Point
- VCD
- บรรยาย/ปฎิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

หน่วยเรียนที่ 11 กรณีศึกษาการบริหารโครงการ
ทดสอบครั้งที่ 2
ทบทวนหน่วยที่ 7 – 11

กิจกรรม : - Power Point
- VCD
- บรรยาย/ปฎิบัติ
- สอน Online
- ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน