รายละเอียด

ปฎิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry laboratory for enginees

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฎิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry laboratory for enginees
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฎิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน