รายละเอียด

เทคโนโลยีเครื่องมือกล / Machine Tools Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE104 sec 2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีเครื่องมือกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Machine Tools Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เทคโนโลยีเครื่องมือกล

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นงานเครื่องมือกล ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกลการผลิตและการบำรุงรักษา
ปฏิบัติ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการงานลับเครื่องมือตัด

กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

หน่วยที่ 2 งานกลึง ส่วนประกอบต่างของเครื่องกลึง งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง กลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง การกลึงเรียว
ปฏิบัติ
ฝึกปฏิบัติ งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง การกลึงเรียว การพิมพ์ลาย การกลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง

กิจกรรม : -บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

หน่วยที่ 2 งานกลึง ส่วนประกอบต่างของเครื่องกลึง งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง กลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง การกลึงเรียว
ปฏิบัติ
ฝึกปฏิบัติ งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง การกลึงเรียว การพิมพ์ลาย การกลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง

กิจกรรม : -บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

หน่วยที่ 2 งานกลึง ส่วนประกอบต่างของเครื่องกลึง งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง กลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง การกลึงเรียว
ปฏิบัติ
ฝึกปฏิบัติ งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง การกลึงเรียว การพิมพ์ลาย การกลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง
กิจกรรม : -บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

หน่วยที่ 2 งานกลึง ส่วนประกอบต่างของเครื่องกลึง งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง กลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง การกลึงเรียว
ปฏิบัติ
ฝึกปฏิบัติ งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง การกลึงเรียว การพิมพ์ลาย การกลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง

กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

หน่วยที่ 3 งานเจาะ งานเจาะรู งานผายปากรูทรงกรวย งานผายปากรูทรงกระบอก เกลียว ระบบเกลียว ระบบงานสวม
ปฏิบัติ
งานเจาะ งานเจาะรู งานผายปากรูทรงกรวย งานผายปากรูทรงกระบอก การทำเกลียว งานสวม

กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

หน่วยที่ 3 งานเจาะ งานเจาะรู งานผายปากรูทรงกรวย งานผายปากรูทรงกระบอก เกลียว ระบบเกลียว ระบบงานสวม
ปฏิบัติ
งานเจาะ งานเจาะรู งานผายปากรูทรงกรวย งานผายปากรูทรงกระบอก การทำเกลียว งานสวม

กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

หน่วยที่ 3 งานเจาะ งานเจาะรู งานผายปากรูทรงกรวย งานผายปากรูทรงกระบอก เกลียว ระบบเกลียว ระบบงานสวม
ปฏิบัติ
งานเจาะ งานเจาะรู งานผายปากรูทรงกรวย งานผายปากรูทรงกระบอก การทำเกลียว งานสวม
กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 4 งานกัด ส่วนประกอบของเครื่องกัด เครื่องกัดเพลาตั้ง เครื่องกัดเพลานอน การใช้งานเครื่องกัด หัวแบ่ง ชนิดของเฟือง
ปฏิบัติ
งานกัดราบ กัดร่อง กัดมุม กัดเฟือง

กิจกรรม : -บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

หน่วยที่ 4 งานกัด ส่วนประกอบของเครื่องกัด เครื่องกัดเพลาตั้ง เครื่องกัดเพลานอน การใช้งานเครื่องกัด หัวแบ่ง ชนิดของเฟือง
ปฏิบัติ
งานกัดราบ กัดร่อง กัดมุม กัดเฟือง
กิจกรรม : -บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

หน่วยที่ 4 งานกัด ส่วนประกอบของเครื่องกัด เครื่องกัดเพลาตั้ง เครื่องกัดเพลานอน การใช้งานเครื่องกัด หัวแบ่ง ชนิดของเฟือง
ปฏิบัติ
งานกัดราบ กัดร่อง กัดมุม กัดเฟือง
กิจกรรม : -บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

หน่วยที่ 5 งานไส งานไสราบ งานไสร่อง งานไสมุม
ปฏิบัติ
งานไสราบ งานไสร่อง งานไสมุม

กิจกรรม : -บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

หน่วยที่ 5 งานไส งานไสราบ งานไสร่อง งานไสมุม
ปฏิบัติ
งานไสราบ งานไสร่อง งานไสมุม
กิจกรรม : -บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

หน่วยที่ 6 งานเจียระไน
ปฏิบัติ
งานเจียระไนอัตโนมัติ

กิจกรรม : -บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

หน่วยที่ 6 งานเจียระไน
ปฏิบัติ
งานเจียระไนอัตโนมัติ
กิจกรรม : -บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

หน่วยที่ 6 งานเจียระไน
ปฏิบัติ
งานเจียระไนอัตโนมัติ
กิจกรรม : -บรรยาย โดยใช้โปรแกรม Power point
-ฝึกปฏิบัติการ

อาจารย์ผู้สอน