รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ / Industrial Engineer Preparatory

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE123
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Engineer Preparatory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัสเข้าทีม : 7tp2o2c

รายวิชา - การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ

อาจารย์ผู้สอน