รายละเอียด

การบริหารงานวิศวกรรม / Engineering Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE135 วศบ.อส.2(4ปี) ตาก
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารงานวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การบริหารงานวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน