รายละเอียด

ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร / Physics 2 for Enineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC103 หรือ 22051104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 2 for Enineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนทุกวันอังคารเวลา 12.00 - 15.00 น. ทางออนไลน์ 2 เดือนแรก และอีก 2 เดือน เรียนปกติที่ห้อง 313 ให้เข้าห้องเรียนออนไลน์ก่อน 10 นาที

รายวิชา - ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน