รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engneier Labotary

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engneier Labotary
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน