รายละเอียด

กระบวนการคิดและแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : gebin101_sec_22
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac016ac848935433098557f8fea173970%40thread.tacv2/General?groupId=53f2dfbd-3047-4fd8-b7e4-ee9bd993d050&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

อ.สาวิตรี

0964979745

รายวิชา - กระบวนการคิดและแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน