รายละเอียด

ชีววิทยา / Biology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ชีววิทยา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Biology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา BSCCC112 ชีววิทยา  

คาบปฏิบัติการ sec 3 วันพฤหัสบดี  เวลา 8.00-11.00 น.  ผู้สอน อ.ศิริประภา  ศรีทอง 

ให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนที่อาคารปฏิบัติการกลาง ห้อง 10-101 เวลา 8.00 น.เพื่อเข้ารับฟังรายละเอียดการเรียนการสอน

มีข้อซักถาม ติดต่อ 086-6720413

รายวิชา - ชีววิทยา

อาจารย์ผู้สอน