รายละเอียด

การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ / Computer Electrical Drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE128
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Electrical Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน