รายละเอียด

การถ่ายเทความร้อน / Heat Transfer

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME112_SEC_1 (ภาคปกติ) วศ.บ.วิศวกรรมเครื่อง
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การถ่ายเทความร้อน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Heat Transfer
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษา ใช้ link ที่ให้เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน online หรือใช้ Team Code ดังนี้ kma1k9l 

รายวิชา - การถ่ายเทความร้อน

อาจารย์ผู้สอน