รายละเอียด

อุณหพลศาสตร์ / Thermodynamics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE140_SEC_2 (ภาคปกติ) วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหก
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุณหพลศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thermodynamics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าห้องเรียน online ผ่านProgram MS Team โดยใช้ link ที่แนบให้ หรือใช้ Team Code ดังนี้ ml2u1q4  เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน 

รายวิชา - อุณหพลศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน