รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 7 / English for Everyday Communication Section 7

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 4 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 7
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication Section 7
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English for Everyday Communication Section 7 สอนโดย อ.เฉลิมชัย พาราสุข ให้นำรหัส18zbai3 เพื่อกรอกใน ระบบ MS Teams ในห้อง GEBLC101/English for Everyday Communication/อ.เฉลิมชัย พาราสุข/เชียงใหม่/1-2563 หากมีข้อสงสัย โทร 089 - 4344816

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 7

อาจารย์ผู้สอน