รายละเอียด

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์ / Internet of Things

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE221
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Internet of Things
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ทาง

โทร 0815941529 (ดีแทค) 0849497272 (เอไอเอส) email: krisdacm@hotmail.com

 

รายวิชา - การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์

OSI Model / Network Layer และภาพรวมของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
กิจกรรม : บรรยาย 1 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

การใช้งาน ESP8266 NodeMCU
กิจกรรม : บรรยาย 1 ชั่วโมง/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

การใช้งานและเขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 NodeMCU ร่วมกับอุปกรณ์รับข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผล
กิจกรรม : บรรยาย 1 ชั่วโมง/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

การใช้งานและเขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 NodeMCU ร่วมกับอุปกรณ์รับข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผล (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย 1 ชั่วโมง/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

การใช้งานและเขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 NodeMCU ร่วมกับอุปกรณ์รับข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผล (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย 1 ชั่วโมง/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

การใช้งานและเขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 NodeMCU ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรม : บรรยาย 1 ชั่วโมง/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

การเขียนโปรแกรมควบคุมผ่านเว็บไซต์เพื่อให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
กิจกรรม : บรรยาย 1 ชั่วโมง/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

การเขียนโปรแกรมควบคุมผ่านเว็บไซต์เพื่อให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย 1 ชั่วโมง/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การใช้งานและเขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 NodeMCU เพื่อส่งค่าจากอุปกรณ์อินพุตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรม : บรรยาย 1 ชั่วโมง/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

การใช้งานและเขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 NodeMCU เพื่อส่งค่าจากอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรม : บรรยาย 1 ชั่วโมง/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

การใช้งานและเขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 NodeMCU เพื่อส่งค่าจากอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรม : บรรยาย 1 ชั่วโมง/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

ทดสอบย่อย การออกแบบและการเขียนโปรแกรมควบคุม
กิจกรรม :

การใช้งานและเขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 NodeMCU เพื่อควบคุมการปิด/เปิดไฟผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรม : บรรยาย 1 ชั่วโมง/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

การใช้งานและเขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 NodeMCU เพื่อวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรม : บรรยาย 1 ชั่วโมง/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

การใช้งานและเขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 NodeMCU เพื่อเก็บข้อมูลลงใน SD-Card และส่งค่าข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรม : บรรยาย 1 ชั่วโมง/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน