รายละเอียด

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย / Data Communication and Networks

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE216
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Communication and Networks
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ทาง

โทร. 0815941529 (ดีแทค)  0849497272 (เอไอเอส) หรือ email: krisdacm@hotmail.com

 

รายวิชา - การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

แนะนำรายวิชาและมโนทัศร์ของการสื่อสารข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

แบบจำลองการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

สัญญาณและการส่งข้อมูลโดยใช้สัญญาณแบบดิจิทัล
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

การส่งสัญญาณแบบแอนะลอก
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

มัลติเพล็กซิ่ง สเปรดดิ้งและสื่อนำสัญญาณ
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์และเคเบิลทีวี

กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

สวิตชิ่ง
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การตรวจจับและแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

ดาด้าลิงค์คอนโทรล
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

โปรโตคอล HDLC และ PPP
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

มัลติเปิลแอคเซส
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

แลนไร้สาย
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

การเชื่อมต่อแลน และทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชั่วโมง/มอบปัญหาโจทย์ให้นักศึกษาทำการทดลอง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน