รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry Laboratory for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202_SEC_5
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry Laboratory for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าโปรแกมไมโครซอฟทีมนะคะ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab6d7ebcd4c6049eabd7d06baeee28d54%40thread.tacv2/General?groupId=2219726e-2941-477a-a4f1-7f59469a73e7&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

อ.สาวิตรี

0964979745

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน