รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry Laboratory for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202_SEC_4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry Laboratory for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าโปรแกมไมโครซอฟทีมตามลิ้งค์นะคะ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a81e21badfa23479cb481e87031588a31%40thread.tacv2/General?groupId=2418b225-c3a0-4640-9721-58693404624f&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

อ.สาวิตรี

0964979745

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน