รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry Laboratory for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202 sec 2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry Laboratory for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ขอให้นักศึกษาทุกคนเร่ิมเข้าชั้นเรียน จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม ทุกคนต้องใส่ แมสก์  ไม่อย่างนั้นจะไม่ให้เข้าชั้นเรียน

    อ.เอมอร  ไชยโรจน์

    29 มิถุนายน 2563

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน