รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร / calculus 1 for engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : calculus 1 for engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แผนการสอน Course Syllabus

ปีการศึกษา 2563

1. คณะวิทยาศาสตร์        ภาควิชาคณิตศาสตร์

2. รหัสวิชา  22012105     ชื่อวิชา แคลคูลสั I (Calculus I)     จำนวน 3 หน่วยกิต

3. คำอธิบายรายวิชา (course description)

ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริง

และการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต

4. จุดประสงค์ของวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและสามารถนำเนื้อหาวิชาไปประยุกต์ใช้ได้

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี

5. เค้าโครงรายวิชา (course outline)

1. ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

            - ความหมายของลิมิต ลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวา ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต

 - ลิมิตเกี่ยวกับอนันต์ ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

2. อนุพันธ์

            - อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน

            - นิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

 - การหาอนุพันธ์โดยการใช้สูตรและอนุพันธ์อันดับสูง

 - การหาอนุพันธ์โดยการใช้กฎลูกโซ่

 - การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายและฟังก์ชันอิงตัวแปรเสริม

3. การประยุกต์อนุพันธ์

- รูปแบบไม่กำหนดและกฏโลปิตาล

            - การวิเคราะห์พฤติกรรมของฟังก์ชัน

- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด

- ความชันของเส้นโค้ง ความเร็วและความเร่ง

- อัตราสัมพัทธ์

4. การอิทิเกรต

- นิยามและความหมายของการอินทิเกตร

            - การอินทิเกรตฟังก์ชันพีชคณิต

            - การอินทิเกรตฟังก์ชันอดิศัย

- การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติยกกำลัง

5. เทคนิคการอินทิเกตร

            - การอินทิเกรตทีละส่วน

            - การอินทีเกรตโดยการแทนค่าด้วยตรีโกณมิติ

            - การอินทิเกรตโดยการแยกเศษส่วนย่อย

            - การอินทิเกรตโดยการแทนค่าด้วยตัวแปรใหม่

6. บทประยุกต์การอินทิเกรต

 - อินทิกรัลกำจัเขต

 - การประยุกต์อินทิกรัลจำกัดเขต

            - การหาพื้นที่

            - การหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติ

            - การหาความยาวของเส้นโค้ง

 - การหาพื้นที่ผิวของปริมาตรที่เกิดจากการหมุน

6. วิธีการสอน

การบรรยาย ทบทวนบทเรียน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด

8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

สอบกลางภาค 50% สอบปลายภาค 50%

9. การประเมินผลการเรียน

ใช้คะแนนรวมของนักศึกษาอิงเกณฑ์ในการประเมินผล กล่าวคือนักศึกษาที่สอบได้ต่ำกว่า 50 % ได้เกรด F และเกินกว่า 80% ได้เกรด A

10. หนังสืออ่านประกอบ

หนังสือ Calculus 1 สำหรับวิศวกร แผนกวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

11. อาจารย์ผู้สอน

1. อาจารย์พรพิมล  กุณมา

หมายเหตุ          1. ในบางหัวข้อ ผู้สอนจะให้นิสิตศึกษาด้วยตนเอง

2. รายละเอียดในประมวลรายวิชานี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน