รายละเอียด

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ / Production and Operation Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA202_SEC_3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Production and Operation Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

อาจารย์ผู้สอน