รายละเอียด

การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ / Quantitative Decision Making in Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC110_SEC_6
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Quantitative Decision Making in Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ

อาจารย์ผู้สอน