รายละเอียด

วิศวกรรมความปลอดภัย / Safety Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 31 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE118 วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ชั้นปีที่ 2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมความปลอดภัย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Safety Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ชั้นปีที่ 2 (ที่ปรึกษา)

รายวิชา - วิศวกรรมความปลอดภัย

อาจารย์ผู้สอน