รายละเอียด

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ / Industrial Engineering Pre-Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 19 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE117 วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ชั้นปีที่ 3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Engineering Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ชั้นปีที่ 3

รายวิชา - การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ผู้สอน