รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล / Visual Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 17 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Visual Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
สอนโดยอาจารย์นรินทร์  จิวิตัน

SECTION 01
ให้นำรหัส 4gnqzgt เพื่อกรอกใน MS Teams ในห้อง CM_BBAIS201/Sec_1/การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล

SECTION 02
ให้นำรหัส mnrqtjt เพื่อกรอกใน MS Teams ในห้อง CM_BBAIS201/Sec_2/การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล

บทที่ 1 แนะนำภาษา Visual C#
1.1 ทำความรู้จักกับภาษา Visual C#
1.2 ทำความรู้จักกับ Namespaces
1.3 ทำความรู้จักกับ Visual Studio .Net

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 2 พื้นฐานของภาษา Visual C#
2.1 ประเภทของแอพพลิเคชัน
2.2 ทำความรู้จักกับ VC# IDE แบบ Windows Application
2.3 ทำความรู้จักกับ Editor ของ VC#
2.4 ปรับแต่งให้ Editor แสดงผลภาษาไทย และหมายเลขบรรทัด
2.5 พื้นฐานการพัฒนาแอพลิเคชันแบบ Console Application
2.6 พื้นฐานการพัฒนาแอพลิเคชันแบบ Windows Application

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 3 การใช้งานคอนโทรลพื้นฐานต่าง ๆ ใน Windows Form
3.1 การใช้งานคอนโทรล Label และ Link Label
3.2 การใช้งานคอนโทรล Text Box
3.3 การใช้งานคอนโทรล Error Provider
3.4 การใช้งานคอนโทรล Button
3.5 การใช้งานคอนโทรล Check Box
3.6 การใช้งานคอนโทรล Radio Button และ Group Box
3.7 การใช้งานคอนโทรล List Box
3.8 การใช้งานคอนโทรล Combo Box
3.9 การใช้งานคอนโทรล Checked List Box

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 3 การใช้งานคอนโทรลพื้นฐานต่าง ๆ ใน Windows Form
3.1 การใช้งานคอนโทรล Label และ Link Label
3.2 การใช้งานคอนโทรล Text Box
3.3 การใช้งานคอนโทรล Error Provider
3.4 การใช้งานคอนโทรล Button
3.5 การใช้งานคอนโทรล Check Box
3.6 การใช้งานคอนโทรล Radio Button และ Group Box
3.7 การใช้งานคอนโทรล List Box
3.8 การใช้งานคอนโทรล Combo Box
3.9 การใช้งานคอนโทรล Checked List Box

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 4 การใช้งานคอนโทรลคอนโทรลอื่น ๆ
4.1 การใช้งานคอนโทรล List View
4.2 การใช้งานคอนโทรล Tree View
4.3 การใช้งานคอนโทรล Tool Bar

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 5 การใช้งาน Windows Form
5.1 ทำความรู้จักกับ Form
5.2 การใช้งานคุณสมบัติ Key Preview
5.3 การใช้งาน Main Menu Status Bar
5.4 การสร้างเมนู Bitmap
5.5 การใช้งานเมาส์ เคอร์เซอร์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 6 การใช้งานคอนโทรล Dialogs
6.1 การใช้งานคอนโทรล Open File Dialog
6.2 การใช้งานคอนโทรล Save File Dialog
6.3 การใช้งานคอนโทรล Color Dialog
6.4 การใช้งานคอนโทรล Font Dialog
6.5 การใช้งานคอนโทรล Message Box

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 7 การใช้งาน Namespace กลุ่มวันที่ เวลา และตัวเลข
6.1 การใช้งานคอนโทรล DateTimePicker
6.2 การใช้งานคอนโทรล DateTime
6.3 การใช้งานคอนโทรล MonthCalendar
6.4 การจัดรูปแบบวันที่และเวลา
6.3 การจัดรูปแบบตัวเลข

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 8 พื้นฐานการใช้งานภาษา Visual C# ด้านฐานข้อมูล
8.1 แนะนำฐานข้อมูล
8.2 แนะนำกลุ่มออบเจ็คต์ ADO .NET
8.3 รูปแบบการติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยออบเจ็กต์ ADO .NET
8.3 วิธีการเรียกใช้งานออบเจ็กต์ ADO .NET
8.4 พื้นฐานการแสดงข้อมูลโดยวิธีการเขียนโค้ด
8.5 การเรียกดูข้อมูลกรณีออบเจ็กต์ DataSet
8.6 การปรับแต่งการแสดงผลในคอนโทรล DataGrid
8.7 การปรับแต่งการแสดงผลในคอนโทรล DataGrid ในขณะออกแบบ
8.8 การผูกติดข้อมูล แบบ Simple Binding และ แบบ Complex Binding

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 8 พื้นฐานการใช้งานภาษา Visual C# ด้านฐานข้อมูล
8.1 แนะนำฐานข้อมูล
8.2 แนะนำกลุ่มออบเจ็คต์ ADO .NET
8.3 รูปแบบการติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยออบเจ็กต์ ADO .NET
8.3 วิธีการเรียกใช้งานออบเจ็กต์ ADO .NET
8.4 พื้นฐานการแสดงข้อมูลโดยวิธีการเขียนโค้ด
8.5 การเรียกดูข้อมูลกรณีออบเจ็กต์ DataSet
8.6 การปรับแต่งการแสดงผลในคอนโทรล DataGrid
8.7 การปรับแต่งการแสดงผลในคอนโทรล DataGrid ในขณะออกแบบ
8.8 การผูกติดข้อมูล แบบ Simple Binding และ แบบ Complex Binding

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 9 การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยกลุ่มออบเจ็กต์ ADO .NET
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 9 การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยกลุ่มออบเจ็กต์ ADO .NET
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 10 การออกรายงานด้วย Crystal Report
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

นำเสนอโครงงานกลุ่ม
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน