รายละเอียด

เขียนแบบก่อสร้าง 1 / Construction Drawing 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04112104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบก่อสร้าง 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Construction Drawing 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เขียนแบบก่อสร้าง 1

อาจารย์ผู้สอน