รายละเอียด

ความแข็งแรงของวัสดุ 1 / Strength of Materials 1

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : ENGCV101_sec1
 • ชื่อรายวิชา(TH) : ความแข็งแรงของวัสดุ 1
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Strength of Materials 1
 • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เค้าโครงการสอน (Course Syllabus)

ความแข็งแรงของวัสดุ 1 (Strength of Materials 1) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

..........................................................................................................................................................................................................................

 1. รหัสวิชา : ENGCV101
 2. สภาพรายวิชา : กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 3. หน่วยกิต : 3 หน่วยกิต
 4. ภาคการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา : 2563
 5. ชื่อผู้สอน : อาจารย์รัชฎาพร ธิสาไชย
 6. คำอธิบายราบวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นใน คาน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งตัวของคานโดยวิธีการรวมผลและวิธีการอินติเกรตสองชั้น แรงบิด หน่วยความ เค้นประสม
 7. จุดมุ่งหมายรายวิชา : เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งตัวของคานโดยวิธีการรวมผลและวิธีการ อินติเกรตสองชั้น แรงบิด หน่วยความเค้นประสม เห็นคุณค่าของวิชาความแข็งแรงของวัสดุเพื่อ ประยุกต์กับการทำงานจริงได้
 8. เนื้อหารายวิชา
 1. บทที่ 1 แรงดึง แรงอัด และแรงเฉือน ท. 6 ชม.
 2. บทที่ 2 ชิ้นส่วนรับแรงตามแนวแกน ท. 4 ชม.
 3. บทที่ 3 แรงบิด ท. 4 ชม.
 4. บทที่ 4 แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ท. 4 ชม.
 5. บทที่ 5 ความเค้นในคาน ท. 9 ชม.
 6. บทที่ 6 การวิเคราะห์ความเค้น ท. 9 ชม.
 7. บทที่ 7 การโก่งตัวของคาน ท. 3 ชม.
 1. การวัดผลการเรียน
 • (บทที่ 1-4) 25 %
 • (บทที่ 5-7) 25 %
 • ทดสอบย่อย ครั้งที่ 1 15 %
 • ทดสอบย่อย ครั้งที่ 2 15 %
 • การบ้าน 10 %
 • การเข้าชั้นเรียน 10 %

รวม 100 %

 

 1. การประเมินผล : ใช้แบบอิงเกณฑ์ ดังนี้

 

A 80 – 100

B+ 75 – 79

B 70 - 74

C+ 65 - 69

C 60 - 64

D+ 55 - 59

D 50 - 54

F 0 - 49

รายวิชา - ความแข็งแรงของวัสดุ 1

อาจารย์ผู้สอน