รายละเอียด

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต / Computer Aided Design and Manufacturing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 8 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE929
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Aided Design and Manufacturing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

การศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทำงานและโครงสร้างของโปรแกรม CAD–CAM การสร้างชิ้นงาน 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยคำสั่งในการสร้างวัตถุ ปรับปรุงแก้ไขวัตถุ การกำหนดเครื่องมือตัดและสร้างทางเดินเครื่องมือตัดสำหรับงานกัด 2 มิติและ 3 มิติ ในลักษณะต่างๆ เช่น Face, Contour, Pocket, Drill เป็นต้น การกำหนดเครื่องมือตัดและสร้างทางเดินเครื่องมือตัดสำหรับงานกลึง 2 มิติและ 3 มิติ ในลักษณะต่าง ๆ 

รายวิชา - คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต

หลักการทำงานและโครงสร้างของโปรแกรม CAD
กิจกรรม :

 หลักการทำงานและโครงสร้างของโปรแกรม CAM
กิจกรรม :

การสร้างชิ้นงาน 2 มิติ ด้วยคำสั่งในการสร้างวัตถุ ปรับปรุงแก้ไขวัตถุ
กิจกรรม :

การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยคำสั่งในการสร้างวัตถุ ปรับปรุงแก้ไขวัตถุ 
กิจกรรม :

 การกำหนดเครื่องมือตัดและสร้างทางเดินเครื่องมือตัดสำหรับงานกัด 2 มิติ
กิจกรรม :

การกำหนดเครื่องมือตัดและสร้างทางเดินเครื่องมือตัดสำหรับงานกัด 3 มิติ
กิจกรรม :

การกำหนดเครื่องมือตัดและสร้างทางเดินเครื่องมือตัดสำหรับงานกลึง 2 มิติ ในลักษณะต่าง ๆ
กิจกรรม :

การกำหนดเครื่องมือตัดและสร้างทางเดินเครื่องมือตัดสำหรับงานกลึง 3 มิติ ในลักษณะต่าง ๆ
กิจกรรม :

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การใช้งานเครื่องกัด CNC
การนำโปรแกรมเข้าเครื่อง และการทดสอบโปรแกรม
การตั้งค่า และการทดสอบเครื่องมือตัด
กิจกรรม :

ปฏิบัติงานกัด CNC
กิจกรรม :

ปฏิบัติงานกัด CNC
กิจกรรม :

ปฏิบัติงานกัด CNC
กิจกรรม :

การใช้งานเครื่องกลึง CNC
การนำโปรแกรมเข้าเครื่อง และการทดสอบโปรแกรม
การตั้งค่า และการทดสอบเครื่องมือตัด
กิจกรรม :

ปฏิบัติงานกลึง CNC
กิจกรรม :

ปฏิบัติงานกลึง CNC
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน