รายละเอียด

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ / Human Resource Management for Tourism and Hospitality

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Resource Management for Tourism and Hospitality
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

BOATH106 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

BOATH106_SEC_1 (ภาคปกติ) ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ (4ปี) ปี 2/2562

รายวิชา - การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์ผู้สอน