รายละเอียด

สัมมนาการบัญชี / Seminar in Accounting

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC150
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาการบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - สัมมนาการบัญชี

- แนะนำรายวิชา โครงสร้างการสอนและคำอธิบายรายวิชา อธิบายเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- การเน้นเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และการค้นคว้าเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งระเบียบและกรณีศึกษาจากเหตุการณ์จริงในประเทศไทย

กิจกรรม : - บรรยายมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยสรุป
- แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 5 คน ศึกษาและฝึกปฏิบัติการอภิปรายเป็นกลุ่ม

- กรณีศึกษาที่ 1 ศึกษาประเด็นทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับต่างๆ
กิจกรรม : - นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ ปฏิบัติและการนำเสนอข้อสรุปการศึกษาแบบกลุ่ม
- บรรยายและสรุปประเด็น

- กรณีศึกษาที่ 1 ศึกษาประเด็นทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับต่างๆ (ต่อ)
กิจกรรม : - นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ ปฏิบัติและการนำเสนอข้อสรุปการศึกษาแบบกลุ่ม
- บรรยายและสรุปประเด็น

กรณีศึกษาที่ 2 โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ และแนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาทฤษฎีของการบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
กิจกรรม : - บรรยายแนวทางการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาฝึกปฏิบัติเพื่ออภิปรายและแก้ไขกรณีศึกษา
- การประเมินความก้าว หน้าของงานกลุ่ม

กรณีศึกษาที่ 2 (ต่อ) โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ และแนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาทฤษฎีของการบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
กิจกรรม : - นักศึกษาฝึกวิเคราห์ ปฏิบัติการนำเสนอข้อสรุปการศึกษา/งานกลุ่ม
- บรรยายสรุปประเด็น

กรณีศึกษาที่ 3 โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ และแนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาทฤษฎีของการตรวจสอบและควบคุมภายใน
กิจกรรม : - บรรยายแนวทางการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติการอภิปรายและแก้ไขกรณีศึกษา
- การประเมินความก้าว หน้าของงานกลุ่ม

กรณีศึกษาที่ 3 (ต่อ) โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ และแนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาทฤษฎีของการบัญชีต้นทุน
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนอข้อสรุปการศึกษา/งานกลุ่ม
- บรรยายและสรุปประเด็นกรณีศึกษา

กรณีศึกษาที่ 4 โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ และแนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาทางการบัญชีชั้นสูง
กิจกรรม : - บรรยายแนวทางการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์และแก้ไขกรณีศึกษา/งานกลุ่ม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

กรณีศึกษาที่ 5 โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ และแนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาของการการวางรูปแบบระบบบัญชี
กิจกรรม : - บรรยายแนวทางการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์และแก้ไขกรณีศึกษา/งานเดี่ยว

กรณีศึกษาที่ 6 โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ และแนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาทฤษฎีของการสอบบัญชี
กิจกรรม : - บรรยายแนวทางการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่ออภิปรายและแก้ไขกรณีศึกษา
- การประเมินความก้าว หน้าของงานกลุ่ม

กรณีศึกษาที่ 6 (ต่อ) โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ และแนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาทฤษฎีของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนอข้อสรุปการศึกษา/งานกลุ่ม
- บรรยายและสรุปประเด็นกรณีศึกษา

กรณีศึกษาที่ 7 โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ และเข้าใจปัญหา แนวทางการการแก้ไข กิจการที่มีปัญหายุ่งยากทางการเงิน
กิจกรรม : - บรรยายแนวทางในการจัดทำและการนำเสนอรายงาน
- แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติอภิปรายหัวข้อที่จัดทำ

การจัดทำการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับทางบัญชีการเงิน กรณีศึกษา บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

กิจกรรม : - ถาม-ตอบในประเด็นของงานกลุ่มที่จัดทำ
- ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข
- ฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นกลุ่ม
- ประเมินความก้าวหน้าของงาน

การจัดทำการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับทางบัญชีการเงิน กรณีศึกษา บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กิจกรรม : - ถาม-ตอบในประเด็นของงานกลุ่มที่จัดทำ
- ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข
- ฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นกลุ่ม
- ประเมินความก้าวหน้าของงาน

นำเสนอการจัดทำการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับทางบัญชีการเงิน กรณีศึกษา บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ต่อ)
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนองานกลุ่ม
- บรรยายสรุปเนื้อหางาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน