รายละเอียด

การจัดการสี / Color Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44011007
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการสี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Color Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาเรียนผ่านระบบ  Microsoft Teams  code: o449tku

รายวิชา - การจัดการสี

หน่วยที่ 1 การจัดการสี
- ความหมายของการจัดการสี
- ความสำคัญของการจัดการสี

กิจกรรม : - เอกสารรายละเอียดของรายวิชา
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารประกอบ

หน่วยที่ 2 ทฤษฎีสี
- พื้นฐานทฤษฎีสี
- การรับรู้สี

หน่วยที่ 3 ระบบการจัดการสี

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย

หน่วยที่ 4 มาตรฐานสีทางการพิมพ์
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย
- นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล จัดทำรายงาน และนำเสนองานผ่านระบบ online ในสัปดาห์ถัดไป

หน่วยที่ 5 ระบบสีและปริภูมิสีทางการพิมพ์
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษานำเสนองานผ่านระบบ online

หน่วยที่ 6 โครงสร้างของการทำโพรไฟล์
- อุปกรณ์นำเข้า
- อุปกรณ์แสดงผล

กิจกรรม : - ทดสอบย่อย (1)
- บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย

หน่วยที่ 7 การวัดสี
- ความสำคัญในการวัดสี
- ขั้นตอนในการวัดค่าสี

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อนำเสนอผ่านระบบ online ในสัปดาห์ถัดไป

หน่วยที่ 7 การวัดสี
- การใช้อุปกรณ์ในการวัดสี

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษานำเสนองานผ่านระบบ online

หน่วยที่ 8 อุปกรณ์และซอฟแวร์สำหรับสร้างโปรไฟล์
- Input Profile
- Monitor Profile
- Printer Profile

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษานำเสนองานผ่านระบบ online

หน่วยที่ 9 การสร้างโพรไฟล์ของอุปกรณ์
- การสร้างโพรไฟล์ของกล้องถ่ายภาพ

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาจัดทำรายงาน

หน่วยที่ 9 การสร้างโพรไฟล์ของอุปกรณ์
- การสร้างโพรไฟล์ของจอภาพ
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาจัดทำรายงาน

หน่วยที่ 9 การสร้างโพรไฟล์ของอุปกรณ์
- การสร้างโพรไฟล์ของเครื่องพิมพ์

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาจัดทำรายงาน

หน่วยที่ 10 การทำ Conversion เพื่อแปลงค่าสีของภาพ
กิจกรรม : - ทดสอบย่อย (2)
- บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาจัดทำรายงาน

หน่วยที่ 11 ขอบเขตสี (Color gamut) ของโพรไฟล์
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาจัดทำรายงาน

หน่วยที่ 12 รูปแบบการใช้งานของ Working Space
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาจัดทำรายงาน

หน่วยที่ 13 การทำ Rendering Intent
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาจัดทำรายงาน

ทบทวน
กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสรุปหัวข้อและหลักการที่สำคัญในการจัดการสี


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน