รายละเอียด

ทฤษฎีสีสำหรับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ / Theory of Color for Printing and Packaging

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทฤษฎีสีสำหรับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Theory of Color for Printing and Packaging
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาเรียนผ่านระบบ  Microsoft Teams  code: l90mdzs

รายวิชา - ทฤษฎีสีสำหรับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

หน่วยที่ 1 ทฤษฎีสี
- ความรู้เรื่องสีและหลักการใช้สี

กิจกรรม : - เอกสารรายละเอียดของรายวิชา
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ อธิบายประกอบ
- แนะนำอุปกรณ์การใช้สีชนิดต่างๆ

หน่วยที่ 1 ทฤษฎีสี (ต่อ)
- หลักการใช้สี (ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ อธิบาย
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติ และทำงานตามหัวข้อที่กำหนด

หน่วยที่ 1 ทฤษฎีสี (ต่อ)
- จิตวิทยาของสีและอารมณ์สี

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย
- แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลการใช้จิตวิทยาของสีกับอัตลักษณ์พร้อมนำเสนอ

หน่วยที่ 1 ทฤษฎีสี (ต่อ)
- การเลือกใช้สีสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย
- แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลการใช้สีสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมนำเสนอ

หน่วยที่ 2 องค์ประกอบในการมองเห็นสีของมนุษย์
- แหล่งแสง
- วัตถุ

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการ
อธิบาย

หน่วยที่ 2 องค์ประกอบในการมองเห็นสีของมนุษย์ (ต่อ)
- การรับรู้ทางการมองเห็น

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติ และทำงานตามหัวข้อที่กำหนด

หน่วยที่ 3 ระบบสีและปริภูมิสีทางการพิมพ์
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติ และทำงานตามหัวข้อที่กำหนด

หน่วยที่ 3 ระบบสีและปริภูมิสีทางการพิมพ์ (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี
- ทดสอบพื้นฐานระบบสีทางการพิมพ์ (1)

หน่วยที่ 4 หลักการในการวัดสี
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint
- นักศึกษาปฏิบัติโจทย์ และทำงานตามหัวข้อที่กำหนด

หน่วยที่ 4 หลักการในการวัดสี (ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี
- ฝึกวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน

หน่วยที่ 5 อุปกรณ์และเครื่องมือวัดสี
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint
- นักศึกษาปฏิบัติโจทย์ และทำงานตามหัวข้อที่กำหนด

หน่วยที่ 6 การประเมินค่าสี
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint
- นักศึกษาปฏิบัติโจทย์ และทำงานตามหัวข้อที่กำหนด

หน่วยที่ 6 การประเมินค่าสี (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี
- ทดสอบประเมินค่าสี (2)

หน่วยที่ 7 การควบคุมมาตรฐานสีทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- การควบคุมมาตรฐานสีของสื่อสิ่งพิมพ์

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารประกอบ และ PowerPoint
- ฝึกวิเคราะห์สีของสิ่งพิมพ์ตามมาตรฐานที่กำหนด

หน่วยที่ 7 การควบคุมมาตรฐานสีทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ต่อ)
- การควบคุมมาตรฐานสีของบรรจุภัณฑ์

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี
- ฝึกวิเคราะห์สีของบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด

ทบทวน
กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสรุปหัวข้อ


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน