รายละเอียด

การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ / Business English Reading

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 61 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA708
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business English Reading
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Microsoft Teams code

sec 1 = ml1290w

sec 2 = i99ndeo

sec 3 = co47v70

รายวิชา - การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน