รายละเอียด

สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ / Electronic Publishing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP141
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronic Publishing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาเรียนผ่านระบบ  Microsoft Teams  code: mdyitb6

รายวิชา - สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยที่ 1 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
- ความหมายและความสำคัญ
- ความเป็นมาและวิวัฒนาการ
- รูปแบบของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
- ความแตกต่างของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือทั่วไป
กิจกรรม : - เอกสารรายละเอียดของรายวิชา
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารประกอบ

หน่วยที่ 2 การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
- ส่วนประกอบของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
- รูปแบบโครงสร้างของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการอธิบาย
- แบ่งกลุ่มศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างจากตัวอย่างงาน และฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 3 โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
- โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างและออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
- ส่วนประกอบและการติดตั้งโปรแกรมสร้างและออกแบบสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint ประกอบการอธิบาย
- ฝึกใช้งานโปรแกรม

หน่วยที่ 4 การใช้งานโปรแกรมในการออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
- Tool, Manu Bar, Panel
กิจกรรม : - บรรยายและสอนภาคปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติ และทำงานตามหัวข้อที่กำหนด

หน่วยที่ 4 การใช้งานโปรแกรมในการออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
- การสร้างไฟล์ Document, Template, Master Page, Book และ Library
กิจกรรม : - บรรยายและสอนภาคปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติ และทำงานตามหัวข้อที่กำหนด

หน่วยที่ 4 การใช้งานโปรแกรมในการออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
- การทำงานกับตัวหนังสือ
กิจกรรม : - บรรยายและสอนภาคปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติ และทำงานตามหัวข้อที่กำหนด

หน่วยที่ 4 การใช้งานโปรแกรมในการออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
- การทำงานกับสี (Color)
กิจกรรม : - บรรยายและสอนภาคปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติ และทำงานตามหัวข้อที่กำหนด

หน่วยที่ 4 การใช้งานโปรแกรม ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์
- การทำงานกับเลเยอร์ (Layer), สไตล์ (Styles) และตาราง (Table)
กิจกรรม : - บรรยายและสอนภาคปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติ และทำงานตามหัวข้อที่กำหนด

หน่วยที่ 5 การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
- การออกแบบโครงสร้าง
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมเอกสารและ PowerPoint
- สอนภาคปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามหัวข้องานที่กำหนด
- นักศึกษาออกแบบโครงสร้างงาน E-book และนำเสนอ

หน่วยที่ 5 การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
- การออกแบบเพื่อจัดวางข้อมูลและเนื้อหา
- การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
กิจกรรม : - บรรยายและสอนภาคปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามหัวข้องานที่กำหนด
- นักศึกษานำเสนอข้อมูลโครงงานการออกแบบ E-book

หน่วยที่ 5 การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
- การใช้งาน Hyperlinks
- การสร้าง Book Mark
กิจกรรม : - บรรยายและสอนภาคปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามหัวข้องานที่กำหนด
- นักศึกษาจัดทำโครงงาน E-book โดยใช้โปรแกรม Adobe InDesign

หน่วยที่ 5 การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
- การใช้งานปุ่ม (Buttons)
- การเพิ่มไฟล์มีเดีย เช่น VDO
กิจกรรม : - บรรยายและสอนภาคปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามหัวข้องานที่กำหนด
- นักศึกษาจัดทำโครงงาน E-book โดยใช้โปรแกรม Adobe InDesign

หน่วยที่ 5 การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
- การใช้งาน Page Transition
- การใช้งาน Object States
กิจกรรม : - บรรยายและสอนภาคปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามหัวข้องานที่กำหนด
- นักศึกษาจัดทำโครงงาน E-book โดยใช้โปรแกรม Adobe InDesign

หน่วยที่ 5 การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
- การ Export File
- การสร้างไฟล์ PDF Interactive
- การสร้างไฟล์ SWF
**สอบภาคปฏิบัติ (ครั้งที่ 2)
กิจกรรม : - บรรยายและสอนภาคปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามหัวข้องานที่กำหนด
- แบบทดสอบภาคปฏิบัติครั้งที่ 2

นำเสนอผลงานโครงงาน E-Book
กิจกรรม : - นำเสนอผลงานโครงงาน E-Book ของนักศึกษา

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงาน


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน