รายละเอียด

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย / Society, Economy, Politics and Law

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Society, Economy, Politics and Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ห้องเรียนวิชานี้ คือ ห้องพิรุณ 1 เรียนวันพุธ เวลา 08:00-11:00 น.

รายวิชา - สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย

หน่วยที่ ๑ แนะนำรายวิชา ชี้แจงการประเมินและภาพรวมเนื้อหาที่เรียน

ประวัติศาสตร์ไทยและแนวทางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย

1.1 การศึกษาประวัติศาสตร์แบบจารีต
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ดูสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยที่ ๑ แนะนำรายวิชา ชี้แจงการประเมินและภาพรวมเนื้อหาที่เรียน

ประวัติศาสตร์ไทยและแนวทางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย

1.2 การศึกษาประวัติศาสตร์แนววิพากษ์
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ดูสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยที่ ๑ แนะนำรายวิชา ชี้แจงการประเมินและภาพรวมเนื้อหาที่เรียน

ประวัติศาสตร์ไทยและแนวทางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย

1.3 การศึกษาประวัติศาสตร์แบบหลังสมัยใหม่
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ดูสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยที่ 2 ความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย

2.1 พัฒนาการของระบอบสมบูรญาณาสิทธิราชไทย
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ดูสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยที่ 2 ความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย

2.2 การเปลี่ยนแปลงของชนบทกับการผลิตอุดมการณ์ความเป็นไทย
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ดูสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยที่ 2 ความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย

2.3 การฟื้นระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์: การเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ดูสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจและการเมืองของสังคมไทยในยุคสมัยใหม่

3.1 วัฒนธรรมการสื่อสารของสังคมสมัยใหม่ สื่อเก่ากำลังจะจากไปขณะที่มีการผุดของสื่อรูปแบบใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของตัวตนในพื้นที่สาธารณะ
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ดูสื่อมัลติมีเดีย

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจและการเมืองของสังคมไทยในยุคสมัยใหม่

3.2 "กิน-อยู่-หลับนอน" ในวัฒนธรรมไทยสมัยใหม่ภายใต้โลกาภิวัฒน์
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ดูสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจและการเมืองของสังคมไทยในยุคสมัยใหม่

3.3 การเติบโตของทุนนิยมกับวัฒนธรรมอำนาจนิยมในสังคมไทย
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ดูสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยที่ 4 โฉมหน้าของกฏหมายไทย: กฏหมายในภาพสร้างกับกฏหมายในปฏิบัติการ

4.1 การร่างและบังคับใช้กฏหมาย: หลักนิติธรรม (rule of law) กับ หลักนิติรัฐ (rule by law)
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ดูสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยที่ 4 โฉมหน้าของกฏหมายไทย: กฏหมายในภาพสร้างกับกฏหมายในปฏิบัติการ

4.2 อำนาจตุลาการและการใช้กฏหมายเพื่อระงับข้อขัดแย้งระหว่างรัฐ-เอกชน-ชุมชน
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ดูสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยที่ 4 โฉมหน้าของกฏหมายไทย: กฏหมายในภาพสร้างกับกฏหมายในปฏิบัติการ

4.3 การเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาชน: การต่อรองของประชาชนผ่านช่องทางกฏหมาย
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ดูสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยที่ 5 หัวข้อค้นคว้าพิเศษ:การนำเสนอรายงานประเด็นกฏหมายที่กระทบต่อชีวิตประจำวันกับทางออกสำหรับประชาชน
กิจกรรม : รายงานกลุ่มพร้อมจัดนิทรรศการตามหัวข้อที่สนใจ และจัดให้มีการอภิปราย

หน่วยที่ 5 หัวข้อค้นคว้าพิเศษ:การนำเสนอรายงานประเด็นกฏหมายที่กระทบต่อชีวิตประจำวันกับทางออกสำหรับประชาชน
กิจกรรม : รายงานกลุ่มพร้อมจัดนิทรรศการตามหัวข้อที่สนใจ และจัดให้มีการอภิปราย

หน่วยที่ 5 หัวข้อค้นคว้าพิเศษ:การนำเสนอรายงานประเด็นกฏหมายที่กระทบต่อชีวิตประจำวันกับทางออกสำหรับประชาชน
กิจกรรม : รายงานกลุ่มพร้อมจัดนิทรรศการตามหัวข้อที่สนใจ และจัดให้มีการอภิปราย

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน