รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (Sec 28) / English for Everyday Communication (Sec 28)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (Sec 28)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication (Sec 28)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

6bnvv8r

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (Sec 28)

อาจารย์ผู้สอน