รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (Sec 1) / English for Hotel Business (Sec 1)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC134
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (Sec 1)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Hotel Business (Sec 1)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

gtf3ffz

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (Sec 1)

อาจารย์ผู้สอน